Bài 3: HTML Elements là gì?

html

Table of Contents

Một HTML element được xác định bằng một thẻ bắt đầu, nội dung của tài liệu HTML, và một thẻ kết thúc.

HTML Elements

Phần tử HTML sẽ bao gồm mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc

<tên thẻ>Nội dung của phần từ HTML…</tên thẻ>

Ví dụ của một phần tử HTML (HTML elements) sẽ như sau:

				
					<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
				
			
				
					
Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
<p>	My first paragraph.	</p>
<br>	none	none
				
			

Các phần tử HTML lồng nhau (Nested HTML Elements)

Các phần tử HTML có thể được lồng vào nhau (điều này có nghĩa là các phần tử có thể chứa các phần tử khác).
Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.
Ví dụ sau chứa bốn phần tử HTML (<html>, <body>, <h1> và <p>):

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
				
			

Giải thích:

Phần tử <html> là phần tử gốc và nó xác định toàn bộ tài liệu HTML.
Nó có thẻ bắt đầu <html> và thẻ kết thúc </html>
Sau đó, bên trong phần tử <html> có phần tử <body>:

				
					<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
				
			

Phần tử <body> xác định phần thân của tài liệu.

Nó có thẻ bắt đầu <body> và thẻ kết thúc </body>.
Khi đó, bên trong phần tử <body> có 2 phần tử khác là <h1> và <p>:

				
					<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
				
			

Phần tử <h1> xác định tiêu đề.
Nó có thẻ bắt đầu <h1> và thẻ kết thúc </h1>:

				
					<h1>My First Heading</h1>

				
			

Phần tử <p> định nghĩa một đoạn văn.

Nó có thẻ bắt đầu <p> và thẻ kết thúc </p>:

				
					<p>My first paragraph.</p>

				
			

Không bao giờ bỏ qua thẻ kết thúc
Một số thành phần HTML sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ kết thúc:
Ví dụ sau đây là sai:

				
					<html>
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>
				
			

Phần tử HTML trống

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử rỗng.
Thẻ <br> xác định ngắt dòng và là phần tử trống không có thẻ đóng:

				
					<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

				
			

HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường

Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường: <P> có nghĩa giống như <p>.
Tiêu chuẩn HTML không yêu cầu các thẻ chữ thường, nhưng bạn nên sử dụng chữ thường trong HTML và yêu cầu chữ thường đối với các loại tài liệu nghiêm ngặt hơn như XHTML.
Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

  • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
  • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
  • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
  • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
  • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *