Bài 8: HTML Text Formatting | Định dạng trong văn bản HTML

html

Table of Contents

HTML chứa một số phần tử để xác định văn bản nào đó có ý nghĩa đặc biệt hay không.

Ví dụ:

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>This text is bold</b></p>
<p><i>This text is italic</i></p>
<p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p>

</body>
</html>


				
			

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

Các phần tử định dạng HTML

HTML Formatting Elements

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt như dưới đây:
				
					<b> - Bold text
<strong> - Important text
<i> - Italic text
<em> - Emphasized text
<mark> - Marked text
<small> - Smaller text
<del> - Deleted text
<ins> - Inserted text
<sub> - Subscript text
<sup> - Superscript text
				
			

Các phần tử HTML <b> and <strong>

Phần tử HTML xác định văn bản in đậm.

Ví dụ:

				
					<b>This text is bold</b>

				
			

Phần tử HTML <strong> xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong được hiển thị in đậm.

				
					<strong>This text is important!</strong>

				
			

Các phần tử HTML <i> and <em>

Phần tử HTML xác định một văn bản được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thẻ thường được dùng để chỉ một thuật ngữ kỹ thuật, một cụm từ trong ngôn ngữ khác, một ý nghĩ, v.v.

Ví dụ:

				
					<i>This text is italic</i>

				
			

Phần tử <em> HTML xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Phần tử HTML <small>

Phần tử HTML xác định văn bản nhỏ hơn:

Ví dụ:

				
					<small>This is some smaller text.</small>

				
			

Phần tử HTML <mark>

Phần tử HTML xác định văn bản cần được đánh dấu hoặc đánh dấu:

Ví dụ:

				
					<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

				
			

Do not forget to buy milk today.

Phần tử HTML <del>

Phần tử HTML xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa:

				
					<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

				
			

My favorite color is blue red.

Phần tử HTML <ins>

Phần tử HTML xác định một văn bản đã được chèn vào tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn:

				
					<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

				
			

My favorite color is blue red.

Phần tử HTML <sub>

  • Phần tử HTML xác định văn bản chỉ số dưới.
  • Văn bản chỉ số dưới xuất hiện nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn.
  • Văn bản chỉ số dưới có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2O:
				
					<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

				
			

This is superscripted text.

Tổng kết

				
					<b>	Xác định văn bản in đậm
<em> Xác định văn bản được nhấn mạnh 
<i>	Xác định một phần văn bản thay thế
<small>	Xác định văn bản nhỏ hơn
<strong> Xác định văn bản quan trọng
<sub> Xác định văn bản được đăng ký
<sup> Xác định văn bản siêu văn bản
<ins> Xác định văn bản được chèn
<del> Xác định văn bản đã xóa
<mark> Xác định văn bản được đánh dấu/đánh dấu
				
			

Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

  • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
  • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
  • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
  • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
  • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *