html

Bài 5: HTML Headings | Tiêu đề HTML là gì?

Table of Contents Tiêu đề HTML là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web. Ví dụ: Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Heading 5 Heading 6 Tiêu đề HTML Các tiêu đề HTML được xác định bằng các thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất. <h6> xác định…

Xem thêm
html

Bài 3: HTML Elements là gì?

Table of Contents Một HTML element được xác định bằng một thẻ bắt đầu, nội dung của tài liệu HTML, và một thẻ kết thúc. HTML Elements Phần tử HTML sẽ bao gồm mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc <tên thẻ>Nội dung của phần từ HTML…</tên thẻ> Ví dụ của một…

Xem thêm
html

Bài 1: HTML là gì?

Table of Contents HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web. HTML là gì? HTML đại diện cho Hyper Text Makeup Language HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web. HTML mô tả cấu trúc của một trang Web. HTML bao gồm một…

Xem thêm